วีซ่า

 

สำหรับเพื่อนๆ ที่จะเดินทางไปเที่ยวในกลุ่มเชงเก้นมากกว่าหนึ่ง ประเทศในทริปเดียวนั้น ก่อนการขอวีซ่าเพื่อนๆควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเพื่อนๆ ต้องขอวีซ่าที่ออสเตรีย หากยื่นขอผิดประเทศทางสถานทูตจะปฏิเสธการให้วีซ่า หากไม่แน่ใจสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการขอวีซ่าได้ที่นี่

ออสเตรียเป็นประเทศในกลุ่มเชงเก้น  (Schengen Countries) ดังนั้นการเดินทางไปออสเตรียจึงต้องขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) ปัจจุบันการขอวีซ่าออสเตรียนั้นต้องยื่นขอด้วยตัวเองที่สถานทูตออสเตรียโดยตรง

ที่ตั้งของสถานทูตออสเตรีย
14 ซอยนันทา ซอย 1 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 02-303-6057 – 59
โทรสาร: 02-287-3925
อีเมล์: bangkok-ob@bmeia.gv.at
เว็บไซด์: http://www.bmeia.gv.at/th/botschaft/bangkok.html

 

หรือดูแผนที่แบบขยายได้ที่นี่

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่ามีดังนี้

1. เอกสารขอวีซ่า Download ได้ที่นี่
2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีอ่อน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
3. Passport ที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันที่วีซ่าหมดอายุและหนังสือเดินทางฉบับเก่า (ถ้ามี)
4. ใบจองตั๋วเครื่องบินที่ระบุวันไปและกลับ
5. ใบจองโรงแรมตลอดทริปการเดินทาง รวมถึงประเทศอื่นๆ ในกรณีที่เดินทางมากกว่าหนึ่งประเทศ หากไปพักกับคนรู้จักที่อาศัยอยู่ที่ออสเตรียจะต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้

  • ต้นฉบับคำให้การรับรองการออกค่าใช้จ่ายซึ่งได้รับการรับรองจากศาลหรือทนายความ
  • หลักฐานแสดงการมีรายได้ของผู้เชิญ (เช่น หลักฐานการรับเงินเดือน 3 เดือนที่ย้อนหลัง)
  • หลักฐานด้านการเงินของผู้เชิญ (สลิปธนาคาร ฯลฯ)
  • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เชิญ
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เชิญที่อาศัยอยู่ในออสเตรียที่ออกให้โดยสำนักทะเบียนกลาง
  • สัญญาเช่าบ้านหรือหลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน (สำเนาโฉนดที่ดิน)

6. ประกัน สุขภาพและอุบัติเหตุ โดยมีวงเงินประกันขั้นต่ำ 30,000 ยูโร หรือประมาณ 1,500,000 บาท โดยสามารถดูีรายชื่อบริษัทประกันที่สถานทูตรับรองได้ที่นี่ (อยู่ด้านล่างสุดของหน้าเว็บ)
7. หนังสือรับรองการทำงาน พร้อมทั้งระบุวันลาหยุดงานฉบับภาษาอังกฤษ (ในกรณีเป็นเจ้าของกิจการ ให้ยื่นเอกสารจดทะเบียนบริษัท)
8. หลักฐานด้านการเงิน (สลิปธนาคาร ข้อมูลธนาคาร สมุดเงินฝาก เช็คเดินทาง) ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทาง บัตรเครดิตและเงินสดจะไม่ได้รับการยอมรับเป็นหลักฐานด้านการเงินที่เพียงพอ
9. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 60 EUR โดยจะคิดอัตราแลกเปลี่ยนเป็นไทยตามปัจจุบัน ดังนั้นค่าธรรมเนียมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินได้

การยื่นขอวีซ่าสามารถขอล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน และระยะเวลาในการออกวีซ่าปกติจะใช้เวลาประมาณ 15 วัน หากกลัวว่าวีซ่าจะไม่ผ่าน สามารถยื่นขอล่วงหน้าได้ หากวีซ่าไม่ผ่านจริงๆ ก็ยังมีเวลาในการขอใหม่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ที่นี่

หากเตรียมเอกสารถูกต้องและครบถ้วนแล้วก็น่าจะได้วีซ่าโดยไม่มีปัญหาใดๆ หลังจากนั้นก็พร้อมลุยออสเตรียกันแล้วครับ