วีซ่า

 

สำหรับเพื่อนๆ ที่จะเดินทางไปเที่ยวในกลุ่มเชงเก้นมากกว่าหนึ่งประเทศในทริปเดียวนั้น ก่อนการขอวีซ่าเพื่อนๆ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเพื่อนๆ ต้องขอวีซ่าที่เช็ก หากยื่นขอผิดประเทศทางสถานทูตจะปฏิเสธการให้วีซ่า หากไม่แน่ใจสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการขอวีซ่าได้ที่นี่

เช็กเป็นประเทศในกลุ่มเชงเก้น  (Schengen Countries) ดังนั้นการเดินทางไปเช็กจึงต้องขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) ปัจจุบันการขอวีซ่าเช็กนั้นต้องไปยื่นขอด้วยตัวเองที่แผนกวีซ่าของสถานทูตเช็กโดยตรงเท่านั้น โดยสามารถยื่นเอกสารได้ในจันทร์, พุธ และศุกร์ เวลา 8.30 – 12.00

 

ที่ตั้งของสถานทูตเช็ก
71/6 ซอย ร่วมฤดี 2 ถนน เพลินจิต กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-250-9223, 02-250-9224
โทรสาร: 02-253-4978, 02-250-9225
อีเมล์: bangkok@embassy.mzv.cz
เว็บไซด์: http://www.mzv.cz/bangkok/en/index.html

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่ามีดังนี้

1. เอกสารขอวีซ่า Download ได้ที่นี่
2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีขาว
3. Passport ที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อมสำเนา 1 ชุด หากมีเล่มเก่าให้ยื่นเล่มเก่าด้วย
4. ใบจองตั๋วเครื่องบินที่ระบุวันไปและกลับ
5. ใบจองโรงแรมตลอดทริปการเดินทาง หรือจดหมายเชิญจากผู้ที่พักอยู่ในเช็กในกรณีที่ไปพักกับคนที่อาศัยอยู่ที่เช็ก โดยหนังสืิอเชิญต้องประกอบไปด้วย ชื่อ ที่อยู่ของอยู่ผู้ที่เชิญ พร้อมทั้งจุดประสงค์และช่วงเวลาที่จะเดินทาง นอกจากนี้ผู้เชิญจะต้องแนบเอกสารระบุตัวตน เช่น Passport และหลักฐานแสดงที่อยู่ของผู้เชิญ
6. ประกัน สุขภาพและอุบัติเหตุ โดยมีวงเงินประกันขั้นต่ำ 30,000 ยูโร หรือประมาณ 1,500,000 บาท
7. หนังสือรับรองการทำงานฉบับภาษาอังกฤษ (ในกรณีเป็นเจ้าของกิจการ ให้ยื่นเอกสารจดทะเบียนบริษัท)
8. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน
9. Bank Statement (ออมทรัพย์หรือฝากประจำ) 6 เดือนย้อนหลัง ที่มีจำนวนเงินครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทาง พร้อมทั้งสมุดบัญชีเล่มจริง
10. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 60 EUR โดยจะคิดอัตราแลกเปลี่ยนเป็นไทยตามปัจจุบัน ดังนั้นค่าธรรมเนียมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินได้

การยื่นขอวีซ่าสามารถขอล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน และระยะเวลาในการออกวีซ่าปกติจะใช้เวลาประมาณ 7 – 10 วันทำการ หากกลัวว่าวีซ่าจะไม่ผ่าน สามารถยื่นขอล่วงหน้าได้ ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านจริงๆ ก็ยังมีเวลาในการขอใหม่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ที่นี่

หากเตรียมเอกสารถูกต้องและครบถ้วนแล้วก็น่าจะได้วีซ่าโดยไม่มีปัญหาใดๆ หลังจากนั้นก็พร้อมลุยเช็กกันแล้วครับ